ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRESłownik pojęć
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


POJĘCIA POLSKIE
# A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Kartel - forma porozumienia lub stowarzyszenia producentów albo sprzedawców, którego celem jest wyeliminowanie konkurencji, czyli dążenie do zapewnienia pozycji dominującej (30%-50% udziału w rynku) albo...

jest to jednostka energii elektrycznej, określająca ilość energii, jaką urządzenie o mocy 1 kW zużywa w ciągu godziny.

urządzenie pochłaniające energię promieniowania słonecznego, służące do produkcji energii cieplnej niskich i średnich temperatur, z reguły dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń lub wody użytkowej. W praktyce...

strategia zabezpieczająca polegająca na jednoczesnym zakupie opcji sprzedaży i sprzedaży opcji kupna (w przypadku wytwórcy) lub jednoczesnym zakupie opcji kupna i sprzedaży opcji sprzedaży (w przypadku...

Koncern - forma organizacji grupy podmiotów gospodarczych, które prowadzą wspólną politykę finansową zachowując odrębną osobowość prawną. Można wyróżnić trzy sposoby powstawania koncernów: 1) wykupywanie...

polega na sprawdzeniu, czy przedsiębiorstwo energetyczne spełnia warunki ustawowe. Jeśli postępowanie przeprowadzone w Urzędzie Regulacji Energetyki zakończy się pozytywnie, przedsiębiorstwo otrzymuje...

Konglomerat - podmiot powstający w wyniku fuzji gospodarczych, nabycia udziałów lub inwestycji w różne sfery działalności gospodarczej w celu: zwiększenia możliwości dostępu zasobów finansowych, zapewnienia...

Konkurencja doskonała reprezentuje idealny stopień konkurencji. Cechą charakterystyczną tego modelu jest duża liczba niezależnych producentów, z których żaden indywidualnie nie ma wpływu na bieżącą cenę...

Konkurencja monopolistyczna charakteryzuje się względnie dużą liczbą producentów wytwarzających produkty tego samego typu (np. meble, obuwie), ale posiadające swoiste, indywidualne cechy, co pozwala...

proces łączenia w jednej grupie kapitałowej kopalń, producentów oraz dystrybutorów energii elektrycznej.

połączenie kilku przedsiębiorstw energetycznych o takim samym charakterze (wytwórczych, dystrybucyjnych)

odmiana fuzji, która występuje wówczas gdy łączące się przedsiębiorstwa tracą osobowość prawną, a zamiast nich powstaje nowy podmiot

Konsorcjum - czasowa forma organizacji biznesu polegająca na połączeniu środków pieniężnych lub innych aktywów podmiotów gospodarczych w celu rozpoczęcia wspólnego, ściśle określonego przedsięwzięcia...

konto założone w biurze maklerskim, służące do zapewniania wypłacalności stron w transakcjach na rynku terminowym.

kontrakt zawarty w formule "take or pay" oznacza konieczność systematycznego odbioru, umownie okreslonych ilości np. gazu, pod rygorem płacenia kar. Umowa taka nie przewiduje możliwości...

niestandaryzowany, terminowy kontrakt bezwarunkowy znajdujący się w obrocie na rynku pozagiełdowym; strony takiego kontraktu zobowiązują się do zapłaty gotówkowej i dostawy towaru (np. energii elektrycznej)...

standaryzowany, terminowy kontrakt bezwarunkowy znajdujący się w obrocie giełdowym; strony takiego kontraktu zobowiązują się do zapłaty gotówkowej i dostawy towaru (np. energii elektrycznej) w ustalonym...

kontrakt terminowy o czterotygodniowym terminie wykonania na rynku terminowym finansowym bez dostawy energii lub o miesięcznym terminie wykonania na rynku terminowym fizycznym.

umowa sprzedaży energii elektrycznej obejmująca okres dostaw energii dłuższy niż 1 doba

kontrakt terminowy (futures) na energię elektryczną z rozliczeniem pieniężnym (finansowym).

kontrakt terminowy na dostawę energii elektrycznej z rozliczeniem fizycznym (dostawa energii).

kontrakt terminowy o tygodniowym terminie wykonania.

kontrakt terminowy na energię elektryczną.

kontrakty bilateralne to umowy zakupu/sprzedaży energii zawierane bezpośrednio pomiędzy wytwórcami i pozostałymi podmiotami działającymi na rynku

Kontrakty długoterminowe (KDT) zawarte zostały pod koniec lat 90. ubiegłego wieku pomiędzy elektrowniami i elektrociepłowniami, a PSE S.A. Były one swego rodzaju zabezpieczeniem kredytów, które elektrownie...

Koszt - jest to wyrażone w pieniądzu celowe zużycie rzeczowego majątku trwałego i obrotowego, wartości materialnych i prawnych, usług obcych, wynagrodzenia pracowników oraz niektóre płatności, np....

Koszt krańcowy - jest to dodatkowy koszt ponoszony w związku z produkcją dodatkowej jednostki określonego dobra, wykonywaniem danej czynności lub świadczeniem usługi. W zależności od rodzaju dobra, czynności...

Koszty bezpośrednie i pośrednie - wyróżnienie kosztów pośrednich i kosztów bezpośrednich zależy od przedmiotu kosztów (produktu, usługi). Koszty są klasyfikowane jako bezpośrednie bądź pośrednie w zależności...

Koszty całkowite - stanowią sumę kosztów stałych i kosztów zmiennych przy każdym poziomie produkcji. Struktura kosztu całkowitego zależy od charakteru prowadzonej działalności.

uzasadnione inwestycje lub zobowiązania umowne dokonane w specyficznych warunkach regulacji, które nie mogą być w pełni odzyskane po wdrożeniu rynku konkurencyjnego. Do głównych obszarów, w których może...

koszty inwestycji i zobowiązań poniesione wyłącznie w przeszłości (koszty historyczne), które nie zostały jeszcze odzyskane przez inwestorów ze sprzedaży energii elektrycznej i innych usług i nie będą...

koszty inwestycji i zobowiązań poniesione wyłącznie w przeszłości (koszty historyczne), które nie zostały jeszcze odzyskane przez inwestorów ze sprzedaży energii elektrycznej i innych usług i nie będą...

suma kosztów przechowywania towaru, kosztów ubezpieczenia oraz kosztów związanych z zepsuciem lub zestarzeniem towaru. krótka pozycja (short position) - pozycja wystawiającego kontrakt terminowy.

Koszty stałe - są to koszty, które nie ulegają zmianie wraz ze zmianą wielkości produkcji. Pozostają niezmienne (constant) dla szerokiego zakresu działalności w pewnym okresie czasu (w długim okresie czasu...

Koszty transformacji do konkurencji (KTK) - koszty te są pojęciem znacznie szerszym, obejmują oprócz kosztów historycznych (osieroconych) również koszty, które zostaną poniesione wraz z tworzeniem rynku...

Koszty utracone - są to takie koszty, które powstały w wyniku decyzji podjętych w przeszłości, a nie mogą zostać zmienione decyzjami przyszłymi. Koszty te, z uwagi na ich powstanie w przeszłości są...

Koszty wg faz działalności - są grupowane w obrębie określonych rodzajów działalności. W jednostkach wytwórczych będą to koszty zaopatrzenia (zakupu), produkcji, sprzedaży i zarządu (ogólne), natomiast w...

Koszty wg miejsc powstawania - jest to dalszy podział kosztów w obrębie rodzajów działalności uwzględniający miejsce ich powstawania (np. wydziały produkcyjne, jednostki operatywne w handlu itp.).

Koszty wg nośników kosztów w układzie przedmiotowym - są wyróżniane w celu ustalenia jednostkowego kosztu wytworzenia produktu bądź usługi.

Koszty wg ośrodków odpowiedzialności - są ujmowane w celu kontroli kosztów w wyodrębnionych organizacyjnie częściach jednostki gospodarczej. Kierownicy tych jednostek są odpowiedzialni zarówno za ponoszone...

Koszty wg rodzajów działalności są - najczęściej wyróżniane w jednostkach gospodarczych prowadzących zdywersyfikowaną działalność gospodarczą. Wyróżnia się koszty: działalności podstawowej (w tym....

Koszty wg rodzaju - podział kosztów wg rodzajów jest podstawowym kryterium klasyfikacyjnym kosztów. Układ rodzajowy kosztów wyróżnia proste, jednorodne elementy i obejmuje następujące pozycje: amortyzację,...

Koszty zmienne - są to koszty, które zmieniają się wraz ze zmianą poziomu produkcji proporcjonalnie do jej rozmiaru, to znaczy zwiększenie wielkości produkcji powoduje zwiększenie całkowitego kosztu...

pozycja wystawiającego kontrakt terminowy.

graficzne przedstawienie zmian obciążenia w funkcji czasu

Krajowy System Elektroenergetyczny.

określona w momencie zawarcia transakcji cena energii elektrycznej na daną chwilę.

określona w momencie zawarcia transakcji terminowej cena energii elektrycznej w przyszłości.

okreœlany jest jako cena œrednia ważona (mierzona wolumenem obrotu) cen ustalonych w poszczególnych godzina doby (ewentualnie częœci doby – np. dla godzin szczytowych) na rynku dnia następnego. Podczas...


ŹRÓDŁA

Przy tworzeniu słownika korzystaliśmy z:

  • Słowniczka rynku energii elektrycznej, którego współtwórcą był Pan: Jan Buczkowski - Prezes Giełdy Energii SA
  • Słownika regulacji i regulatora (www.ure.gov.pl)
  • Słownika energetycznego na stronie ZE Gorzów S.A.cire
©2002-2019
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE