ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRESłownik pojęć
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


POJĘCIA POLSKIE
# A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
osoba zajmująca się zawodowo pośrednictwem w transakcjach kupna/sprzedaży instrumentów finansowych w zamian za prowizję.

Elektrownia wykorzystująca do produkcji energii elektrycznej energię kinetyczną spadającej lub płynącej wody, o mocy zainstalowanej do 5 MW. MEW w odróżnieniu od dużych elektrowni wodnych charakteryzują się...

operacja dokonywana w całym „okresie życia kontraktu” przez Izbę Rozrachunkowš, polegajšca na codziennym wyrównywaniu zysków i strat z tytułu utrzymywanych otwartych pozycji poprzez fizyczny przepływ œrodków...

Problematyka zastosowania odpowiedniej metody podziału kosztów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w gospodarce skojarzonej nurtuje kręgi naukowe i energetyczne od wielu lat. Zaowocowało to...

Zakłada, że eksploatowany obiekt majątku trwałego zużywa się równomiernie przez cały okres jego życia ekonomicznego. Bieżąca wartość tego zużycia w dowolnym okresie jest wartością stałą, co oznacza, że...

Uzależnia wysokość stawek amortyzacyjnych od pracy wykonanej w danym okresie przez dany składnik majątku trwałego. Oznacza to, że przewidywany okres eksploatacji obiektu określany jest nie w latach, lecz w...

Metoda pułapu cenowego - Jest ona obecnie coraz szerzej stosowana do regulacji cen w sieciowych sektorach infrastrukturalnych, ponieważ stwarza szansę usunięcia słabości metody regulacji stopy zwrotu. Metoda...

Istota tej metody polega na stałym powiązaniu zmian cen regulowanych ze zmianami kosztów i zysków prowadzenia działalności regulowanej. Uwaga regulatora koncentruje się tutaj na tym aby stopa zwrotu od...

Nazywane są metodami amortyzacji przyspieszonej. Zakładają one, że przydatność obiektu majątku trwałego maleje w miarę upływu lat jego użytkowania. Jest to jednoznaczne z założeniem, że stawki amortyzacyjne...

Metoda Musila - polega na graficznym podziale kosztów w gospodarce skojarzonej poprzez porównanie z gospodarką rozdzieloną, przeprowadzane na wykresie mającym postać trójkąta prostokątnego. Przyprostokątne...

Metoda równej rentowności - związana jest z określeniem wskaźnika rentowności prowadzonej działalności gospodarczej, czyli skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. W metodzie tej postuluje...

Regulacja cen jest najważniejszym elementem systemu regulacji ekonomicznej. Winna ona zapewniać ustalanie cen na takim poziomie, jaki ustaliłby je rynek, gdyby mógł efektywnie działać. Wybór metody regulacji...

Metoda fizyczna - polega na tym, że podziału kosztów paliwa wykorzystywanego w elektrociepłowni dokonuje się proporcjonalnie do ilości ciepła zużytego do wytwarzania obu rodzajów energii. Energię elektryczna...

punkt w sieci, do którego przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane dostarczać energię elektryczną, określony w umowie o przyłączenie, w umowie o świadczenie usług przesyłowych albo w umowie sprzedaży...

umowny punkt, w którym następuje przekazanie (dostawa lub odbiór) energii elektrycznej pomiędzy partnerami handlowymi.

najniższy przyrost ceny dopuszczalny w obrocie danym kontraktem.

Minimalnych ilości energii (MIE) jest to energia, którą PSE S.A., kupują od wytwórców energii na podstawie kontraktów długoterminowych (KDT) i odsprzedają ją następnie zakładom energetycznym. Kontrakty...

organ antymonopolowy działający w Wielkiej Brytanii.

ilość energii dostarczana w jednostce czasu, mierzona w watach (W) lub jednostkach pochodnych - kilowatach (kW), megawatach (MW), gigawatach (GW),

Moc bierna w układach prądu zmiennego jest częścią energii elektrycznej pulsującą między elementem indukcyjnym lub pojemnościowym odbiornika, a źródłem energii elektrycznej lub między różnymi odbiornikami. W...

Moc czynna - moc średnia w obwodzie gradu zmiennego. Moc czynna za okres zwana mota średnia jest równa iloczynowi wartości skutecznych napięcia i gradu oraz kosinusa kata przesunięcia fazowego między...

jest to moc osiągalna pomniejszona o ubytki na remonty planowe, ubytki okresowe, eksploatacyjne i losowe.

jest to moc dyspozycyjna pomniejszona o moc potrzeb własnych danej jednostki wytwórczej.

moc minimalna jednostki wytwórczej, przy której załamuje się charakterystyka jej sprawności.

minimalna moc jednostki wytwórczej, przy której jednostka wytwórcza elektrowni cieplnej pracuje w sposób trwały. W elektrowniach wodnych jest to minimalna dopuszczalna moc stabilnej pracy hydrozespołu.

największa moc trwała jednostki wytwórczej lub wytwórcy, utrzymywana przez wytwórcę cieplnego w sposób ciągły w ciągu przynajmniej 15 godzin oraz przez wytwórcę wodnego w sposób ciągły w ciągu przynajmniej 5...

największy 15 minutowy pobór mocy czynnej z sieci w okresie rozliczeniowym

największa moc czynna pobierana przez odbiorcę określona w odpowiedniej umowie między dostawcą a odbiorcą energii.

"Moc czynna pobierana lub wprowadzana do sieci, określana w umowie o świadczenie usług przesyłowych lub umowie sprzedaży energii jako wartość maksymalna ze średnich wartości tej mocy w okresie 15 minut...

klasyczny, pochodzący z 1973 r. model wyceny opcji.

występuje w danym segmencie rynku, wówczas, gdy pojedyncza firma może obsłużyć ten rynek po niższych kosztach niż jakakolwiek kombinacja dwóch lub więcej firm. To, czy dana działalność stanowi naturalny...

Monopson to taka forma rynku, na którym występuje jedynie jeden nabywca i wielu dostawców towarów czy usług z danej branży. Posiada on cechy monopolu, jednakże w przeciwieństwie do niego rynek jest...

określenie jednostek wytwórczych energii elektrycznej, których praca jest wymuszona względami technicznymi, niezależnie od zgłoszeń przez podmioty rynkowe umów i transakcji do realizacji.


ŹRÓDŁA

Przy tworzeniu słownika korzystaliśmy z:

  • Słowniczka rynku energii elektrycznej, którego współtwórcą był Pan: Jan Buczkowski - Prezes Giełdy Energii SA
  • Słownika regulacji i regulatora (www.ure.gov.pl)
  • Słownika energetycznego na stronie ZE Gorzów S.A.cire
©2002-2019
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE