ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRESłownik pojęć
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


POJĘCIA POLSKIE
# A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Racjonalizacja użytkowania energii (RUE) - jest to poszanowanie energii, obejmujące procesy jej wytwarzania, transportu, dystrybucji oraz końcowego wykorzystania przez odbiorców, polegające na minimalizacji...

ocena klasyfikacyjna ryzyka inwestycyjnego związanego z określonymi papierami wartościowymi lub zdolnością emitenta do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, dokonana i ogłoszona przez wyspecjalizowaną...

brytyjskie elektroenergetyczne przedsiębiorstwa dystrybucyjne.

Proces transformacji materii odpadowej do postaci paliw, z których odzyskuje się część energii zużytej na wyprodukowanie tych wyrobów, które po zużyciu trafiają zasadniczo na wysypisko lub składowisko. W...

Regionalne Stowarzyszenie Regulatorów Energetyki (ERRA) - utworzone w czasie IV Dorocznej Konferencji Regulatorów Energetyki Krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz Eurazji, która odbyła się w Bukareszcie...

regulacja w systemie elektroenergetycznym mająca za zadanie utrzymanie stałej wartości częstotliwości lub ograniczenie odchylenia czasu elektrycznego od astronomicznego do granic dopuszczalnych określonych w...

regulacja mocy jednostki wytwórczej za pomocą indywidualnego regulatora prędkości obrotowej w funkcji częstotliwości sieci i w zależności od jego nastawienia.

Regulacja trójna - o działaniu w okresie kilkunastu do trzydziestu minut polegająca na automatycznym bądź ręcznym przesuwaniu punktów pracy jednostek wytwórczych w celu zmiany mocy bazowej, wokół której...

regulacja mocy i częstotliwości w systemie elektroenergetycznym za pomocą skoordynowanego oddziaływania na indywidualne regulatory wybranych jednostek wytwórczych przez system automatycznej regulacji...

usługi świadczone przez podmioty na rzecz operatora systemu przesyłowego, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego, zapewniające zachowanie określonych wartości...

prezes Urzędu Regulacji Energetyki wypełniający zadania przypisane mu w prawie energetycznym. Zajmuje się m.in. wydawaniem koncesji przedsiębiorstwom energetycznym oraz zatwierdzaniem taryf dla energii

patrz "cena systemowa".

system, w którym uczestnik oferuje cenę zredukowania lub zwiększenia produkcji i/lub zużycia energii. Usługa regulowania mocy jest narzędziem równoważenia wytwarzania i zuzycia energii w czasie rzeczywistym.

jednostki wytwórcze, których praca jest zdeterminowana względami bezpieczeństwa i niezawodności systemu elektroenergetycznego.

rozwiązania organizacyjne rynku energii elektrycznej z segmentem bilansującym, zastępujące pool Anglii i Walii.

zdolność jednostek wytwórczych do podjęcia w różnym czasie wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej do sieci, nie wykorzystywana w danym okresie.

w elektrowniach cieplnych i wodnych jest to taka moc rezerwowa, którą można wykorzystać od chwili wydania polecenia w czasie krótszym niż 10 minut (rezerwa wirująca o dostępie 10 minutowym), przez okres co...

rozliczenie transakcji zawartej na giełdzie poprzez obustronny przepływ środków finansowych pomiędzy rachunkami stron transakcji, najczęściej zgodnie z zasadą DVP (delivery vs. payment).

rozliczenie transakcji zawartej na giełdzie poprzez dostawę fizyczną instrumentu bazowego i jednostronny przepływ środków finansowych pomiędzy rachunkami stron transakcji.

dokument zawierający rozliczenie ilościowe za świadczenie regulacyjnych usług systemowych. Sporządzany jest na podstawie danych rejestrowanych przez systemy wspomagania dyspozytorskiego oraz systemy...

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. 2005, Nr...

regulowany, tj. wykonywany na podstawie zatwierdzonych taryf za usługi przesyłowe, dostęp stron trzecich do sieci.

skrót obejmujący źródła energii elektrycznej odnawialne, produkujące energię z odpadów i w skojarzeniu z ciepłem.

ogół sprzedawców i nabywców, których decyzje kupna oraz sprzedaży - wzajemnie od siebie uzależnione - kształtują popyt i podaż oraz wpływają na poziom cen.

rynek instrumentu bazowego, Rynek Dnia Następnego energii elektrycznej

rynek, na którym operator systemu przesyłowego dokonuje zakupów bądź sprzedaży energii (będąc stroną wszystkich transakcji bilansujących) w celu zrównoważenia popytu i podaży; potrzeba istnienia rynku...

miejsce dokonywania transakcji kupna i sprzedaży energii elektrycznej, mocy oraz usług systemowych.

Rynek giełdowy -jedna z form rynku kapitałowego, podlegająca, ze względu na swą charakterystykę, bardzo szczegółowym regulacjom prawnym -w Polsce jest to - Ustawa o publicznym obrocie papierami...

transakcje zawierane na tym rynku dotyczą dostawy towaru najpóźniej za dwa dni robocze w przypadku rynku energii elektrycznej cenę wyznacza się dla każdej lub wybranej godziny następnej doby.

segment rynku energii elektrycznej; istnieje na nim tylko jeden kupujący (działający w imieniu wszystkich odbiorców), który zbiera oferty od sprzedających i wybierając oferentów o najniższej cenie doprowadza...

jest częścią rynku energii, w której handel energią dokonywany jest w obrębie sieci przesyłowych tj. sieci o napięciach 220 kV i 400 kV. Podstawową funkcją rynku systemowego jest zapewnienie ciągłości...

segment rynku energii elektrycznej, na którym handel energią dokonywany jest w obrębie sieci przesyłowych; jego funkcją jest zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w energię KSE.

segment rynku, na którym operator systemu przesyłowego kontraktuje w formie przetargu systemowe usługi regulacyjne.

przedmiotem obrotu są standaryzowane kontrakty terminowe: kontrakty futures oraz opcje; dzięki istnieniu rynku terminowego inwestorzy mogą ograniczyć ryzyko nagłych zmian cen na parkiecie natychmiastowym...

rynek Kontraktów terminowych finansowych, zorganizowany przez Giełdę Energii SA (rozliczany w sposób finansowy, pieniężny).

rynek Kontraktów terminowych fizycznych, zorganizowany przez Giełdę Energii SA (rozliczany poprzez fizyczną dostawę energii).

Rynek transakcji bieżących -zwany także natychmiastowym lub ang. spot; forma rynku finansowego, na którym dostawa instrumentu na jaki opiewa transakcja następuje bezpośrednio lub w krótkim okresie po jej...

segment rynku energii elektrycznej; działa na nim wielu sprzedających i kupujących, którzy zawierają transakcje bezpośrednio między sobą.

segment rynku energii elektrycznej prowadzony przez operatorów, którzy są jednocześnie stroną dokonującą zakupów rezerw mocy i usług systemowych niezbędnych do zapewnienia bezpiecznej, niezawodnej pracy...

są częścią rynku energii, w której handel energią dokonywany jest w obrębie sieci rozdzielczych tj. sieci o napięciach 110 kV i niższych. Na rynku lokalnym wytwarza się około 33 % energii.

cena ustalona za dostawę towaru (np. energii w ciągu danej godziny doby).

ryzyko wynikające ze zmniejszania lub zwiększania się bazy dla danego kontraktu terminowego.

możliwość poniesienia straty lub osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków na rynku finansowym.

występuje w przypadku, gdy jedna ze stron transakcji udziela drugiej kredytu.

ryzyko związane z faktem, że druga strona transakcji może nie wypełnić zobowiązań zagwarantowanych w kontrakcie.

ryzyko wynikające z błędów w funkcjonowaniu wewnętrznych systemów instytucji.

ryzyko zawierania transakcji na rynku związane z możliwością wystąpienia trudności w zawarciu dużej transakcji lub z możliwością niekorzystnego wpływu takiej transakcji na poziom kursów rynkowych. Występuje...

ryzyko związane z niemożnością zawarcia transakcji na rynku.

ryzyko związane ze zmianami cen towarów.

związane jest ze zmianą kursów kontraktów terminowych. Członek Giełdy zawierający transakcje na Rynku Terminowym jest narażony na większe ryzyko zmiany kursów niż na rynku instrumentu bazowego w związku z...


ŹRÓDŁA

Przy tworzeniu słownika korzystaliśmy z:

  • Słowniczka rynku energii elektrycznej, którego współtwórcą był Pan: Jan Buczkowski - Prezes Giełdy Energii SA
  • Słownika regulacji i regulatora (www.ure.gov.pl)
  • Słownika energetycznego na stronie ZE Gorzów S.A.cire
©2002-2019
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE