ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRESłownik pojęć
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


POJĘCIA POLSKIE
# A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Wskaźniki płynności
Wskaźniki płynności - dostarczają informacji o zdolności przedsiębiorstwa do wywią-zywania się z bieżących (krótkoterminowych) zobowiązań, tzn. zobowiązań płatnych w ciągu 1 roku. Regulowanie zobowiązań bieżących zależy od stanu środków pieniężnych oraz możliwości zamiany innych składników majątku obrotowego na gotówkę w krótkim okresie. Jednym z warunków egzystencji przedsiębiorstwa jest zachowanie płynności finansowej, której przejawem jest terminowe regulowanie zobowiązań. Terminowość oznacza tutaj, że płatność nastąpi w najpóźniejszym, możliwym do zaakceptowania przez wierzycieli, terminie. Brak płynności finansowej rodzi zazwyczaj dla przedsiębiorstwa wiele niekorzystnych skutków, np.: dostawcy mogą żądać zapłaty wyłącznie gotówką; trudniejsze staje się uzyskanie kredytu, rośnie też zazwyczaj jego cena (oprocentowanie), a w konsekwencji koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa; kredytodawcy mogą wywierać wpływ na decyzje przedsiębiorstw, co oznacza ograniczenie jego suwerenności gospodarczej. Do oceny płynności finansowej wykorzystuje się następujące trzy wskaźniki pokazujące relację środków obrotowych o różnym stopniu płynności do zobowiązań bieżących: 1) wskaźnik płynności gotówkowej (super quick ratio) wskaźnik płynności gotówkowej = środki pieniężne / zobowiązania bieżące Wskaźnik ten informuje o tym, jaka część zobowiązań bieżących może być uregulowana bez zwłoki, gdyby stały się one w danym momencie wymagalne. Z doświadczenia gospodarki wynika, że środki pieniężne powinny stanowić co najmniej 16 - 20% zobowiązań bieżących, żeby przedsiębiorstwo było zdolne do ich sprawnego regulowania. Wyższy poziom tego wskaźnika oznacza większe bezpieczeństwo wierzycieli. Jednak z punktu widzenia przedsiębiorstwa utrzymywanie nadmiernych stanów środków pieniężnych jest nieracjonalne, ponieważ korzystne ich zainwestowanie może być źródłem przyszłych przychodów i zysków przedsiębiorstwa. 2) wskaźnik szybki płynności (quick ratio) wskaźnik szybki płynności = (środki pieniężne + należności) / zobowiązania bieżące lub ((aktywa bieżące - (zapasy + rozliczenia międzyokresowe)) / zobowiązania bieżące Wskaźnik ten pokazuje stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami płynnymi. Generalnie wskaźnik szybki nie mniejszy od 1 jest uważany za satysfakcjonujący. Pożądana jego wielkość mieści się w przedziale 1 - 1,2, co oznacza, że przedsiębiorstwo może bez trudu spłacać swoje zobowiązania. Niski poziom tego wskaźnika świadczy zazwyczaj o napiętej sytuacji płatniczej. Przy wykorzystywaniu tego wskaźnika w ocenie płynności finansowej należy uwzględniać strukturę należności z punktu widzenia ich ściągalności. Znaczna część należności może być trudna do ściągnięcia, a nawet nieściągalna zwłaszcza, gdy dłużnikami są przedsiębiorstwa niesolidne, mające trudności finansowe czy wręcz bankrutujące. Ponadto terminy wpływu należności mogą być dłuższe niż terminy spływu zobowiązań. Wtedy mimo formalnie wysokiego poziomu szybkiego wskaźnika płynności przedsiębiorstwo może mieć kłopoty z regulowaniem zobowiązań. 3) wskaźnik bieżącej płynności (current ratio) wskaźnik bieżący = aktywa bieżące / zobowiązania bieżące Wskaźnik ten pokazuje stopień pokrycia krótkoterminowych zobowiązań majątkiem obrotowym przedsiębiorstwa. Przyjmuje się, że wskaźnik ten powinien zawierać się w przedziale 1,2 - 2, chociaż niektórzy oceniają poziom wskaźnika niższy od 1,5 jako zapowiedź mogących się pojawić trudności płatniczych. Z kolei wskaźnik przewyższający znacznie górny poziom przyjmowanego przedziału, tj. 2, może oznaczać, że przedsiębiorstwo utrzymuje nadmierne środki obrotowe, co z punktu widzenia racjonalności gospodarowania jest niepożądane, odbija się niekorzystnie na kosztach i rentowności. Bezproduktywnie zamrożone środki mogłyby być źródłem dodatkowych przychodów, choćby w postaci odsetek od krótkoterminowych depozytów bankowych. Niższy od 1 poziom bieżącego wskaźnika płynności jest równoznaczny z tym, że kapitał obrotowy netto obliczany jako różnica między majątkiem obrotowym a zobowiązaniami bieżącymi, ma wartość ujemną. A zatem zobowiązania krótkoterminowe finansują nie tylko aktywa bieżące, lecz również część majątku trwałego, co jest sprzeczne z zasadami finansowania majątku. Zgodnie z nimi majątek trwały powinien być sfinansowany z kapitałów długoterminowych. Przy wykorzystaniu tego wskaźnika w ocenie płynności finansowej przedsiębiorstwa należy uwzględniać - podobnie jak przy szybkim wskaźniku płynności - strukturę należności z punktu widzenia ich ściągalności. Ponadto konieczna jest analiza jakości posiadanych zapasów od strony ich zbywalności. Istotne jest rozeznanie, czy zapasy wyrobów gotowych znajdą zbyt na rynku, czy posiadane zapasy materiałowe są przydatne w produkcji, a jeżeli nie, czy są one łatwo zbywalne.

ŹRÓDŁA

Przy tworzeniu słownika korzystaliśmy z:

  • Słowniczka rynku energii elektrycznej, którego współtwórcą był Pan: Jan Buczkowski - Prezes Giełdy Energii SA
  • Słownika regulacji i regulatora (www.ure.gov.pl)
  • Słownika energetycznego na stronie ZE Gorzów S.A.cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE